Terms of Purchase & The purchase contract

The Terms of Purchase and the Purchase Contract are in accordnance with the legistrature of the European Union and the Czech Republic. We are not expecting changes to both the Purchase Contract and the legisratures, but we are still open to your comments and insight. The full Contract can be found below.

We are able to reserve the horse you are willing to purchase until the signing of the contract. The non-refundable deposit for this service, which includes neccesarry medical examinations of the horse, is 5000 CZK (200 €) including VAT.

Medical examinations of the horse are carried out on the request of the buyer. They include a clinical examination, blood tests and a serological examination. The minimal price of those examinations is 500 CZK (20 €) including VAT, and are paid by the buyer.

The pre-buy clinical examination is basic. Other examinations, eg. RTG examination and sonography is carried out by the veterinarian of the buyer's choice, and are paid for by the buyer.

You can return the bought horse within 7 days of the transaction without specifying the reason. In this case, the transportation is paid for by the buyer. If the horse doesn't show any signs of injury, illness or mistreatment, you are eligible for a full refund, excluding the non-refundable deposit.

All complaints are resolved in accordnance with the current legislation. 

Welsh Ponies & Cobs bred in the Pretoria Stud are registered in the Welsh Stud Book in accordnance with the WPCS (Welsh Pony and Cob Society) rules, and come with an internationally recognized passport. Thanks to this, they are registred in the Czech Central Evidence of Horses. This allows you to continue the purebred breeding accepted by the WPCS and ASCHK (Czech Association of Horse Breeders).

Our horses are naturally grazed in herds in mountainous terrain. They are regularly vaccinated against tetanus and equine influenza. They are also regularly dewormed, and their hooves are cared for regularly by a smith.

We are trying to make all owners accept the needs of their horses. We are always ready to help you with bringing your horse up, showing them in competitions, or with breeding. 

 

We wish you plenty of luck and fun with your new horse...!

MVDr. Pavel Mareček

 

 

Full Purchase Contract:

 

Purchase contract in accordnance with § 2079 and following of the civil code and § 1724 and following of law n° 89/2012, civil code:1.
Smluvní strany

1.1. Prodávající:   M A R W I N, v.o.s., Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanušovice,
        IČ 47985623, DIČ CZ47985623,
                             zapsán u KS v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 821,
                             bankovní spojení MONETA Bank a.s., obch. místo Šumperk,
          Account n° 233019749/0600 

zastoupená MVDr. Pavlem Marečkem, ředitelem - statutárním zástupcem.


1.2. Kupující: ..............................................................................................................
           trvalým pobytem:.............................................................................. , PSČ............ 

2.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávající    se   zavazuje    dodat   kupujícímu   koně /pony    PRETORIA...................................  
..............…….................. (CZE)  plemene  Welsh................  (sekce....... ),  narozen.........20..... otec:....................................………………………. …….  matka:.......…… ……….. …………… 
       po …………………………………..

             

2.2. Kupující  se  zavazuje  předmět  prodeje  převzít  a  zaplatit  kupní cenu podle čl. 3.1.
       této smlouvy.

2.3. Kupující  se  stává  vlastníkem  předmětu  prodeje  teprve úplným zaplacením kupní
       ceny podle čl. 3.1. této smlouvy.


3.

Cena plnění

3.1. Cena  plnění  je  stanovena  ve  výši................... Kč  včetně  daně  z  přidané hodnoty
       21% (základ daně z přidané hodnoty)..................... Kč,  DPH 21% činí................ Kč.

3.2. Cena  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  podle  zákona  č. 526/1990 Sb.,
       o cenách, v platném znění.

3.3. Splatnost kupní ceny je stanovena dohodou smluvních stran následovně:
         
-  kupní cena ve výši................... Kč, byla uhrazena bankovním převodem před podpisem
   této kupní smlouvy dne..........20.....
    


- strana první ze dvou -4.
Ostatní ujednání

4.1 Kupující kupuje koně k předpokládaným chovatelským, sportovním, popř. dalším  účelům.
 
4.2 Kupující prohlašuje, že byl ke dni popisu smlouvy seznámen se stavem koně a že tento stav
      odpovídá dohodnuté kupní ceně a účelu, ke kterému je kůň kupován.
 
4.3. Kupující prohlašuje, že mu byly prodávajícím předány tyto doklady: osvědčení o původu koně-PASSPORT.
      

4.4. Termín dodání předmětu prodeje je ................20....


4.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
       občanský zákoník v platném znění.

4.6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2  exemplářích,
        z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.


4.7. Smluvní  strany  potvrzují  autentičnost  této  smlouvy  svým podpisem. Zároveň smluvní
       strany  prohlašují,  že  si  tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
       vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné  vůle,  určitě,  vážně a srozumitelně,
       nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


4.8. Vakcinace, odčervení, korekce kopyt a zdravotní zkoušky nejsou zahrnuty v ceně koně.

                                                      

                                   4.9.Zakoupeného koně můžete vrátit do 7 dnů ode dne prodeje bez udání důvodu, na vlastní náklady.                 
                         Pokud  se u něj neprojeví  příznaky poranění nebo nakažení, případně  jiné poškození způsobené nesprávným zacházením do dalších 7 dnů, bude Vám vrácena plná kupní cena po odečtení nevratné zálohy 5000,-Kč.

4.10. Prodávající neodpovídá za vady a poškození, které vznikly nesprávným zacházením s koněm po jeho prodeji.


5.
Podpisy smluvních stran


        Dáno v Hynčicích nad Moravou dne ............ 20....
                       
              


            Prodávající                                                               Kupující


- strana druhá ze dvou -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

MARWIN v.o.s. , Hřebčín Pretoria (Pretoria Stud)
MVDr.Pavel Mareček
Hynčice nad Moravou 49
78833 HANUŠOVICE
Česká Republika -Czech Republic
mail: pavel.marecek@atlas.cz
tel.:+420602533708


Bank : MONETA BANK a.s.
233019749/0600
IBAN:CZ9006000000000233019749

IČO:
ID Nbr.: 47985623
DIČ:
VAT Nbr. : CZ 47985623

+420602533708 pavel.marecek@atlas.cz