Podmínky prodeje a kupní smlouva.

Podmínky prodeje a kupní smlouva jsou stanoveny dle platné legislativy EU a ČR. Změny v kupní smlouvě nepředpokládáme, přesto Vaše připomínky vítáme. Plné znění kupní smlouvy uvádíme na této stránce dole.

Vámi vybraného koně jsme schopni rezervovat do doby uskutečnění prodeje, záloha na tuto rezervaci, a případné provedení zdravotních zkoušek  je 5000,-Kč vč. DPH a je nevratná. Může být zapalcena na náš účet u MONETA Bank........../0600. V poznámce uveďte jméno koně, nebo jméno Vaše.

 

Zdravotní zkoušky koně budou provedeny na základě požadavků kupujícího. Zahrnují klinické vyšetření, odběr krve, serologické laboratorní vyšetření. Minimální cena těchto úkonů je 500,-Kč + DPH a hradí ji kupující. 

Klinické vyšetření koně před prodejem je jen základní, pokud kupující vyžaduje vyšetření podrobné, či speciální (např. RTG, sonografie) je třeba , aby je provedl jím vybraný veterinární lékař. Tyto náklady hradí kupující.

Zakoupeného koně můžete vrátit do 7 dnů ode dne prodeje bez udání důvodu, na vlastní náklady. Pokud se u něj do dalších 7 dnů neprojeví příznaky poranění či nakažení, případně jiné poškození vzniklé nevhodným zacházením, bude Vám vrácena plná kupní cena (bez zaplacené nevratné zálohy).

Případné reklamace budou vyřízeny dle platné obchodní legislativy.

Welsh pony a cob chovaní v Hřebčíně Pretoria jsou registrováni ve Welsh Stud Book v souladu s podmínkami WPCS  (Welsh Pony and Cob Society,  Ceredigion,  Wales,  GB) a vybaveni mezinárodně platným PASSPORT-em .V České republice jsou na základě této skutečnosti evidováni v Ústřední evidenci koní ČR.To Vám umožňuje pokračovat v čistokrevné plemenitbě akceptované WPCS i ASCHK.

Koně jsou u nás odchování přirozenou cestou, ve stádech na pastvinách a zimovištích. Jsou pravidelně očkováni proti tetanu a chřipce, odčervováni, korektury u nich dle potřeby provádí kovář.

Snažíme se o to, aby i jejich budoucí majitelé akceptovali jejich potřeby. Kdykoliv jsme připraveni poradit s odchovem, přípravou a předvedením na výstavách, či s plemenitbou.

 

Přejeme Vám hodně radosti s novým přírustkem...!

MVDr.Pavel Mareček

 

 

Plné znění kupní smlouvy:

 

K U P N Í  S MLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku, § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník1.
Smluvní strany

1.1. Prodávající:   M A R W I N, v.o.s., Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanušovice,
                 IČ 47985623, DIČ CZ47985623,
                             zapsán u KS v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 821,
                             bankovní spojení MONETA Bank a.s., obch. místo Šumperk,
               Číslo účtu: 233019749/0600

                          zastoupená MVDr. Pavlem Marečkem, ředitelem - statutárním zástupcem.

1.2. Kupující: ..............................................................................................................
           trvalým pobytem:.............................................................................. , PSČ............ 

2.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávající    se   zavazuje    dodat   kupujícímu   koně /pony    PRETORIA...................................  
..............…….................. (CZE)  plemene  Welsh................  (sekce....... ),  narozen.........20..... otec:....................................………………………. …….  matka:.......…… ……….. …………… 
       po …………………………………..

             

2.2. Kupující  se  zavazuje  předmět  prodeje  převzít  a  zaplatit  kupní cenu podle čl. 3.1.
       této smlouvy.

2.3. Kupující  se  stává  vlastníkem  předmětu  prodeje  teprve úplným zaplacením kupní
       ceny podle čl. 3.1. této smlouvy.


3.

Cena plnění

3.1. Cena  plnění  je  stanovena  ve  výši................... Kč  včetně  daně  z  přidané hodnoty
       21% (základ daně z přidané hodnoty)..................... Kč,  DPH 21% činí................ Kč.

3.2. Cena  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  podle  zákona  č. 526/1990 Sb.,
       o cenách, v platném znění.

3.3. Splatnost kupní ceny je stanovena dohodou smluvních stran následovně:
         
-  kupní cena ve výši................... Kč, byla uhrazena bankovním převodem před podpisem
   této kupní smlouvy dne..........20.....
    


- strana první ze dvou -4.
Ostatní ujednání

4.1 Kupující kupuje koně k předpokládaným chovatelským, sportovním, popř. dalším  účelům.
 
4.2 Kupující prohlašuje, že byl ke dni popisu smlouvy seznámen se stavem koně a že tento stav
      odpovídá dohodnuté kupní ceně a účelu, ke kterému je kůň kupován.
 
4.3. Kupující prohlašuje, že mu byly prodávajícím předány tyto doklady: osvědčení o původu koně-PASSPORT.
      

4.4. Termín dodání předmětu prodeje je ................20....


4.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
       občanský zákoník v platném znění.

4.6. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2  exemplářích,
        z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.


4.7. Smluvní  strany  potvrzují  autentičnost  této  smlouvy  svým podpisem. Zároveň smluvní
       strany  prohlašují,  že  si  tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
       vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné  vůle,  určitě,  vážně a srozumitelně,
       nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


4.8. Vakcinace, odčervení, korekce kopyt a zdravotní zkoušky nejsou zahrnuty v ceně koně.

                                                      

                                   4.9.Zakoupeného koně můžete vrátit do 7 dnů ode dne prodeje bez udání důvodu, na vlastní náklady.                 
                         Pokud  se u něj neprojeví  příznaky poranění nebo nakažení, případně  jiné poškození způsobené nesprávným zacházením do dalších 7 dnů, bude Vám vrácena plná kupní cena po odečtení nevratné zálohy 5000,-Kč.

4.10. Prodávající neodpovídá za vady a poškození, které vznikly nesprávným zacházením s koněm po jeho prodeji.


5.
Podpisy smluvních stran


        Dáno v Hynčicích nad Moravou dne ............ 20....
                       
              


            Prodávající                                                               Kupující


- strana druhá ze dvou -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

MARWIN v.o.s. , Hřebčín Pretoria (Pretoria Stud)
MVDr.Pavel Mareček
Hynčice nad Moravou 49
78833 HANUŠOVICE
Česká Republika -Czech Republic
mail: pavel.marecek@atlas.cz
tel.:+420602533708


Bank : MONETA BANK a.s.
233019749/0600
IBAN:CZ9006000000000233019749

IČO:
ID Nbr.: 47985623
DIČ:
VAT Nbr. : CZ 47985623

+420602533708 pavel.marecek@atlas.cz